Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. szkolenia ślesin, hotel ślesin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia konin, hotel konin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia mikorzyn, szkolenia otwarte, szkolenia dla firm,szkolenia, sale szkoleniowe, hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte, konferencje

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

oferta szkolenia dla firm

Wykładowca

Osoba prowadząca wykłady z jakiejś dziedziny nauki.

finanse, szkolenie otwarte

Wpis hipoteki do księgi wieczystej - obciążenie min. prawa własności nieruchomości, spółdzielczego prawa do lokalu, prawa do użytkowania wieczystego.

ubezpieczenia, oferty szkoleniowe dla firm

Częściowe trwałe inwalidztwo - utrata na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby organów wymienionych w odpowiednich OWU lub całkowita utrata funkcji w tych organach.

szkolenie otwarte, budowlane

Budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności organizowania czasu pracy i delegowania zadań. Poznanie prawa pracy związanego z urlopami pracowniczymi oraz rodzajami umów, zasad archiwizacji dokumentacji firmowej. Doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu prowadzenia biura, księgowości i finansów. Poznanie swoich predyspozycji osobowościowych ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie projektem

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm aktualnie realizujących projekty lub planujących wdrożenie tego systemu pracy. Jest to propozycja dla praktyków biznesu, menedżerów, pracujących w różnej wielkości organizacjach, pomagająca skutecznie kierować pracą projektową. Szkolenie koncentruje się na efekty... » więcej

Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka

Szkolenie, grupa docelowa: Osoby zainteresowane podjęciem pracy w biurze. Asystentki, sekretarki zainteresowane własnym rozwojem zawodowym. Cele szkolenia Wzmocnienie potencjału zawodowego osób zatrudnionych w biurze. Podniesienie efektywności pracy poprzez poznanie nowoczesnych metod realizacji zadań. Rozwój umiejętności współpracy z p... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym

Korzyści dla uczestników szkolenia Wykorzystanie prostych i bardzo efektywnych narzędzi zarządzania wizualnego. Kompleksowe i wszechstronne podejście do codziennego zarządzania personelem na produkcji. Zwrócenie uwagi na kluczowe punkty zapewniające wysoką motywację członków zespołu produkcyjnego. Zastosowanie narzędzi gwarantujących odpowiednią jakość zarządzania, a co za tym idzie, osiąganie w... » więcej

Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla mężczyzn na stanowiskach: menadżerskich, kierowniczych, prowadzących działalność gospodarczą, oraz wykonujących zawody zaufania publicznego. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom teoretycznych... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodki szkoleniowe

sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe, szkolenia ślesin, sale konferencyjne, szkolenia mikorzyn, hotel konin, szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte,szkolenia, szkolenia dla firm, hotel ślesin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia konin, hotel mikorzyn, konferencje

szkolenie zamknięte

Szkolenie: Zarządzania organizacją

Szkolenie polecane dla:

Kierowników i kadry zarządzającej, osób zajmujących się strategią personalną, pracowników działów personalnych oraz osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć nowe kwalifikacje.

Program szkolenia

 • Budowanie strategii personalnej: Rola menedżera HR w firmie. Misja i wizja przedsiębiorstwa. Cele strategiczne. Analiza biznesowa przedsiębiorstwa. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych. Szczegółowe zadania i harmonogram realizacji strategii.
 • System zarządzania organizacją: polityka personalna w organizacji.
 • System zarządzania zasobami ludzkimi: strategia jest zawsze dla kogoś.
 • Elementy systemu zarządzania organizacją: Rola misji i wizji w tworzeniu strategii personalnej. Elementy systemu zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem czynnika ludzkiego.
 • Co to jest strategia personalna i polityka personalna przedsiębiorstwa: Strategia personalna jako część biznes planu w pozyskiwaniu środków z UE. Jak napisać strategię personalną i na co zwrócić szczególną uwagę. Ogólna strategia personalna. Rola strategii personalnej w rozwoju organizacji.
 • Dyskusja, jak strategia personalna może wpłynąć na wzrost konkurencyjności firmy.
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Metody szkoleniowe

Szkolenie ma charakter treningu i warsztatu, intensywna praca uczestników poprzez burzę mózgów, dyskusje, ćwiczenia indywidualne i zespołowe z dawką wiedzy teoretycznej. Całość szkolenia poparta jest konkretnymi przykładami.

Szkolenie: Komunikacja interpersonalna

Szkolenie z komunikacji to przede wszystkim analiza sygnałów werbalnych i niewerbalnych oraz korelacji, jaka zachodzi między nimi, aby komunikat był spójny. Komunikacja to wymiana informacji między uczestnikami interakcji. Aby komunikat był czytelny musi być prosty, jasny i dostosowany do odbiorcy. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną szeroko zapoznani z komunikacją niewerbalną (gesty, mimika, postawy), aktywnym słuchaniem oraz barierami komunikacyjnymi uniemożliwiającymi porozumienie.

Szkolenie: Automotywacja handlowca

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdiagnozowanie u uczestników indywidualnych czynników hamujących i wspierających wzrost motywacji. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się, jak zwiększać poziom własnego optymizmu i zmniejszać niekorzystne nastawienie i przekonania wpływające na proces sprzedaży. Efektem szkolenia będzie także zwiększenie poczucia własnej wartości i skuteczności sprzedażowej.

Program szkolenia

 • Moja wewnętrzna motywacja w pracy: kwestionariusz, jak moja postawa wspiera lub ogranicza wykonywanie moich zadań, odnajdywanie wewnętrznej motywacji.
 • Moje miejsce w organizacji: cel i sens pracy w sprzedaży w długiej perspektywie, świadomość szans i zagrożeń na moim stanowisku pracy, moje miejsce jako trampolina do sukcesu w sprzedaży.
 • Proces motywowania samego siebie: definiowanie celów, pętla przekonań wspierających i ograniczających, automotywacja do sprzedaży, świętowanie sukcesu, drobne ale skuteczne techniki automotywacji, jak zadbać o dostępność poszczególnych czynników, moje potrzeby na poszczególnych poziomach rozwoju zawodowego.
 • Rozmowa z przełożonym i współpracownikiem: zasady komunikacji z przełożonym i współpracownikami w specyfice sprzedaży, udzielanie informacji zwrotnej szefowi, sytuacje, w których warto udzielać informacji zwrotnych przełożonemu, informacja zwrotna do współpracowników.

Metodologia szkolenia: wykład, prezentacja i dyskusja z zastosowaniem środków wizualnych.

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenia otwarte

Nabycie i utrata własności na podstawie umowy sprzedaży - Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Świadectwo energetyczne - Właściciel lub zarządca danego budynku musi uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej także wówczas, gdy w danym budynku w wyniku przebudowy lub remontu zmieni się jego charakterystyka energetyczna. Nie każdy zatem remont będzie wiązał się z obowiązkiem uzyskania certyfikatu energetycznego, ale tylko taki, który spowoduje zmianę charakterystyki energetycznej. Certyfikat będzie zatem konieczny, jeżeli np. nastąpi wymiana okna w budynku, zmieni się instalacja centralnego ogrzewania czy przeprowadzona zostanie termomodernizacja.

finanse, szkolenie dla firmy

Koszty związane z udzieleniem kredytu - Na koszty związane z udzieleniem kredytu składają się koszty związane bezpośrednio z samym kredytem, koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia na nieruchomości kredytowanej lub będącej celem kredytowania oraz inne koszty okołokredytowe.
Najczęściej spotykane koszty uwzględniane przez banki to:
Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego.
Prowizja przygotowawcza - przygotowanie i uruchomienie kredytu, naliczana przeważnie od całej kwoty kredytu, płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu.
Opłata za wycenę nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub zabezpieczenia (często do zwrotu w przypadku, gdy w danym banku zostanie podpisana umowa kredytowa).
Koszt inspekcji nieruchomości (dotyczy głównie kredytów hipotecznych, w tym ocena zaawansowania robót budowlanych w stosunku do harmonogramu).
Dodatkowe opłaty w nietypowych sytuacjach (opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości, opłata za wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki, inne opłaty).

oferta szkolenia dla firm, ubezpieczenia

eksplozja - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się, w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za spowodowane eksplozją uważa się też szkody powstałe wskutek implozji, polegające na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym.

szkolenie, budowlane

Dziennik budowy - Urzędowy dokument przebiegu prac budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku budowy. Wpisy w nim może dokonywać tylko osoba uprawniona, a więc kierownik budowy, inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, powiatowy lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego i architekt. Każdy wpis powinien potwierdzić kierownik budowy.

Certyfikat ZKP - Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydawany przez jednostkę notyfikowaną. Certyfikat daje prawo do znakowania towarów symbolem CE, co oznacza, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną normą europejską lub europejską aprobatą techniczną.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2017

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin, szkolenia konin, sale konferencyjne, hotel konin, szkolenia ślesin, hotel ślesin,szkolenia, konferencje, sale szkoleniowe, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, hotel mikorzyn, szkolenia dla firm, szkolenia zamknięte