Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe, konferencje, szkolenia dla firm, sale konferencyjne, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel konin, sale szkoleniowe konin, szkolenia mikorzyn, szkolenia ślesin,szkolenia, szkolenia konin, hotel mikorzyn, hotel ślesin

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

szkolenia otwarte

Warsztat umiejętności menedżerskich

Szkolenie to uczy pięciu podstawowych umiejętności niezbędnych w pracy menedżera. Po pierwsze, kierowanie, prowadzący szkolenie pokażą jak dobrać styl kierowania w odniesieniu do charakteru zespołu. Po drugie, budowanie porozumienia, czyli wszystko o profesjonalnej komunikacji. Po trzecie, motywowanie pracowników do efektywniejszej pracy, uczestnicy dowiedzą się jak inspirować zarówno innych, jak i siebie do rozwoju. Po czwarte, umiejętność delegowania zadań oraz po piąte, ocenianie pracowników. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest bardzo ważną i cenną umiejętności w każdej firmie. Słowo przywództwo (z ang.: leadership) pochodzi od słowa, które znaczy nawigować. Dobry menedżer, przywódca to ten, który potrafi określić właściwy cel a następnie nawigować firmą we właściwym kierunku. Tak jak na statku osiągnięcie wyznaczonego celu podróży może być osiągnięte poprzez ścisłą współpracę i zaangażowanie całej załogi, gdzie kapitan i oficerowie (tzn. pozostali przywódcy) mają za zadanie inspirować i wzbudzać entuzjazm całej załogi w osiąganiu wyznaczonego celu.

Szkolenie zamknięte

Szkolenia przeznaczone dla ścisłej grupy odbiorców, reprezentujących zazwyczaj jedną firmę lub instytucję. Służy ono do kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji osób działających wewnątrz organizacji zamawiającej szkolenie. Szkolenia zamknięte mają bardzo często charakter szkoleń szytych na miarę, a więc ściśle dostosowanych do potrzeb odbiorców.

finanse, oferta szkolenia dla firm

Ryzyko walutowe - (zwane ryzykiem kursowym) ryzyko związane z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do innej. Różnice pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży waluty noszą nazwę spread.

ubezpieczenia, oferta szkolenia dla firm

Ubezpieczenie bezskładkowe - Jest to forma ubezpieczenia, w której nastepuje ustanie obowiązku opłacania wymaganej przez ubezpieczonego składki (klient nie chce lub nie może kontynuować ich opłacania). Jest to proces nieodwracalnmy.

oferta szkoleniowa, budowlane

Elewacja - to zewnętrzna część budynku wraz ze wszystkimi elementami które się na niej znajdują. Elewacja na której znajduje się główne wejście do budynku nazywana jest elewacją frontową lub fasadą. W projekcie architektonicznym znajdują się rzuty elewacji. Są niezbędne do przedstawienia wielkości i położenia otworów i detali.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie projektem

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm aktualnie realizujących projekty lub planujących wdrożenie tego systemu pracy. Jest to propozycja dla praktyków biznesu, menedżerów, pracujących w różnej wielkości organizacjach, pomagająca skutecznie kierować pracą projektową. Szkolenie koncentruje się na efekty... » więcej

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności organizowania czasu pracy i delegowania zadań. Poznanie prawa pracy związanego z urlopami pracowniczymi oraz rodzajami umów, zasad archiwizacji dokumentacji firmowej. Doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu prowadzenia biura, księgowośc... » więcej

Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka

Szkolenie, grupa docelowa: Osoby zainteresowane podjęciem pracy w biurze. Asystentki, sekretarki zainteresowane własnym rozwojem zawodowym. Cele szkolenia Wzmocnienie potencjału zawodowego osób zatrudnionych w biurze. Podniesienie efektywności pracy poprzez poznanie nowoczesnych metod realizacji zadań. Rozwój umiejętności współpracy z przełożonym. Korzyści dla Ucze... » więcej

Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla mężczyzn na stanowiskach: menadżerskich, kierowniczych, prowadzących działalność gospodarczą, oraz wykonujących zawody zaufania publicznego. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom teoretycznych... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym

Korzyści dla uczestników szkolenia Wykorzystanie prostych i bardzo efektywnych narzędzi zarządzania wizualnego. Kompleksowe i wszechstronne podejście do codziennego zarządzania personelem na produkcji. Zwrócenie uwagi na kluczowe punkty zapewniające wysoką motywację członków zespołu produkcyjnego. Zastosowan... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodki szkoleniowe

hotel konin, szkolenia zamknięte, szkolenia ślesin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia dla firm, hotel mikorzyn, konferencje, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia konin,szkolenia, sale szkoleniowe, hotel ślesin

oferta szkolenia dla firm

Szkolenie: Zadania nowoczesnego działu HR

Korzyści dla uczestników szkolenia

Przewidywanym efektem sumarycznym będzie powiększenie indywidualnej efektywności w sytuacjach zawodowych i wstępne określenie kierunków działań w celu stworzenia zintegrowanego systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie. Osoby biorące udział w szkoleniu zapoznają się z prezentowanymi na zajęciach metodami i różnymi wariantami realizacji zadań polityki personalnej. Uczestnicy ustrukturalizują informacje oraz praktyczne doświadczenia związane z działaniami HR.

Profil uczestników: szkolenie przeznaczone jest dla kadry działów HR.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności wspomagających skuteczne realizowanie podstawowych zadań działu HR, zdobycie wiedzy z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania pracą.

Program szkolenia

 • Zintegrowany system kompetencji w firmie.
 • Powiązanie misji, wizji firmy z praktyką polityki personalnej firmy.
 • Przeniesienie celów i założeń polityki personalnej w zakresie głównych zadań i kompetencji z poziomu strategicznego na poziom taktyczny i operacyjny.
 • Planowanie zatrudnienia, przedstawione zostaną podstawowe metody planowania zatrudnienia w tym znaczenie oraz narzędzia i techniki analizy stanowisk pracy, opisu stanowisk pracy i zakresu odpowiedzialności.
 • Rekrutacja i selekcja, omówione zostaną najważniejsze formy rekrutacji oraz efektywność ich stosowania. Zaprezentowany zostanie szczegółowo cykl procesu selekcji i doboru kandydatów oraz zalety i wady rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Wynagrodzenia i motywowanie, przedstawiony zostanie przegląd różnych form wynagradzania w tym w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy. Omówione zostaną także najbardziej typowe systemy wynagrodzeń oraz elementy motywacji pozapłacowej.
 • Oceny okresowe, omówione zostaną cele oraz kryteria ocen okresowych pracowników, najbardziej typowe techniki ocen, ich zalety i wady.
 • Szkolenia i rozwój zawodowy, zaprezentowane zostaną sposoby planowania szkoleń w firmie oraz ich oceny efektywności w tym rola i zadania jednostki ds. doskonalenia zawodowego pracowników.
 • Tworzenie i budowa zintegrowanych systemów kompetencji i systemów kompetencyjnych w firmie.
 • Organizacja oceny personelu w oparciu o wybrane techniki.
 • Zagadnienia strategiczne.
 • Audyt personelu.

Metodologia szkolenia

Praca grupowa i indywidualna, mini wykład, warsztaty, case study i symulacje.

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest integracja systemu pilotowania ryzyka ze stosowanymi metodami zarządzania projektami, wprowadzenie elementów systemowego zarządzania ryzykiem oraz identyfikacja i zmniejszenie ryzyka operacyjnego projektu.

Program szkolenia

 • Definicja ryzyka: Typologia ryzyka. Ogólny proces zarządzania ryzykiem. Cechy charakterystyczne ryzyka projektowego w porównaniu z ryzykiem dla przedsiębiorstwa. Niekorzystne ryzyka oraz zagrożenia. Ryzyko, przypadek, sytuacja nieprzewidziana i niepewność. Ryzyka korzystne oraz możliwości rozwoju.
 • Identyfikacja ryzyka: Struktura ryzyka, organizacja oraz hierarchizacja ryzyka. Ryzyka w zależności od typu projektu. Metody analizy ryzyka: przyczyna, źródło, faza, działanie.
 • Analiza ilościowa ryzyka: Narzędzia logiczne, graficzne i symulacje. Metody oceny ekspertów.
 • Analiza jakościowa ryzyka: analiza hipotez, matryca ryzyka, ocena prawdopodobieństwa oraz powagi ryzyka.
 • Podejście do zarządzania ryzykiem: Rezerwy czasowe w celu zapewnienia realizacji projektu zgodnie z terminem. Rezerwy budżetowe w celu pokrycia kosztów ryzyka. Różne sposoby podejścia do zarządzania zagrożeniami i możliwościami.
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym: Ryzyko, monitorowanie za pomocą wskaźników efektywności. Negocjacja i podział ryzyka w ramach zespołu projektowego. Plan zarządzania ryzykiem w projekcie, role i zakres odpowiedzialności, procedury zarządzania ryzykiem. Wprowadzenie metody zarządzania ryzykiem w projekcie.
 • Monitorowanie ryzyka: Przegląd ryzyka projektu. Wykrywanie symptomów pojawienia się ryzyka.

Metody szkoleniowe

Wykłady, prezentacje interaktywne, warsztaty, analiza case study, ćwiczenia grupowe

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie

Prace geodezyjne i kartograficzne - to m.in.: projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, wykonywanie zdjęć lotniczych, dokonywanie obliczeń, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, zakładanie i aktualizacja baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne. Przez prace kartograficzne rozumie się natomiast opracowywanie, merytoryczne i techniczne redagowanie map i opracowań pochodnych oraz ich reprodukowanie.
Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju. Nadzór nad nim sprawuje minister właściwy do spraw architektury i budownictwa. Główny Geodeta Kraju wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Świadectwo energetyczne - Świadectwa energetyczne mogą dziś wystawiać przede wszystkim osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, nie były karane za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe, a także ukończyły studia magisterskie i posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej. Chodzi tu przede wszystkim o inżynierów z wykształceniem magisterskim, którzy mają uprawnienia do projektowania. Przygotowywana przez Rząd nowelizacja prawa budowlanego umożliwi wystawianie certyfikatów energetycznych także inżynierom budownictwa, którzy nie mają tytułu magistra, a jedynie inżyniera.
Poza inżynierami, którzy mają uprawnienia projektowe, certyfikaty mogą wydawać także osoby, które mają inne wykształcenie magisterskie, jak np. historyczne, dziennikarskie czy prawnicze, i odbyły odpowiednie szkolenia oraz zdały egzamin organizowany przez ministra infrastruktury. Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu nie dotyczy jednak osób, które odbyły nie mniej niż roczne studia podyplomowe na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. Dodatkowo studia te muszą trwać co najmniej rok.

finanse, szkolenie

Ryzyko stopy procentowej - przy udzielaniu kredytów hipotecznych najważniejsze są stopy referencyjne, np. WIBOR, LIBOR, EURIBOR, czyli średnia stopa oprocentowania kredytów oferowanych na międzybankowym rynku pieniężnym.

Przewalutowanie - zmiana waluty kredytu. Za tego typu operację banki mogą pobierać prowizje. Dodatkowo w takim przypadku podpisywany jest aneks do umowy.

oferta szkolenia dla firm, ubezpieczenia

piorun - bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia.

lokal - wyodrębnione w budynku pomieszczenie lub pomieszczenia, użytkowane przez Ubezpieczonego w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

szkolenie, budowlane

Piwnica - to kondygnacja podziemna lub najniższa nadziemna bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu.

Atrium - to pomieszczenie w sercu budynku, niezadaszone, lub z otworem w dachu. Z atrium prowadziły wejścia do wszystkich innych pomieszczeń mieszkalnych. W dawnych czasach rozpalano tam ogień, a dym bezpiecznie uchodził na zewnątrz.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2017

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. sale szkoleniowe, konferencje, szkolenia dla firm, hotel mikorzyn, hotel ślesin, sale szkoleniowe konin, szkolenia konin, szkolenia zamknięte, szkolenia mikorzyn,szkolenia, szkolenia ślesin, sale konferencyjne, szkolenia otwarte, hotel konin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin