Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe, szkolenia otwarte, szkolenia mikorzyn,szkolenia, szkolenia konin, szkolenia dla firm, hotel ślesin, sale szkoleniowe konin, hotel konin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe ślesin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia ślesin, konferencje

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

szkolenie dla firmy

Wykładowca

Osoba prowadząca wykłady z jakiejś dziedziny nauki.

finanse, szkolenia dla firm

LIBOR (London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów udzielanych na rynku miedzynarodowym w Londynie, która jest ustalana o godzinie 11:00 czasu GMT. Stopa procentowa jest stosowana głównie dla określenia kredytów denominowanych w walutach USD, EUR, CHF, JPY.

ubezpieczenia, szkolenie zamknięte

Waloryzacja - (indeksacja) podwyższenie składki lub sumy ubezpieczenia. Ma chronić ją przed inflacją. Waloryzacją objęte są składki emerytalne w I filarze.

szkolenia otwarte, budowlane

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - To dokument uchwalony przez radę gminy, określający przeznaczenie terenu oraz jaki rodzaj zabudowy (jednorodzinny, wielorodzinny, użytkowy) może być na danym terenie realizowany. W miejscowym planie zagospodarowania ustala się również m.in. linie rozgraniczające ulice, place i drogi publiczne, czy zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.

wybrane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka

Szkolenie, grupa docelowa: Osoby zainteresowane podjęciem pracy w biurze. Asystentki, sekretarki zainteresowane własnym rozwojem zawodowym. Cele szkolenia Wzmocnienie potencjału zawodowego osób zatrudnionych w biurze. Podniesienie efektywności pracy poprzez poznanie nowoczesnych metod realizacji zadań. Rozwój umiejętności współpracy z przełożonym. Korzyści dla Uczestnika i organizacji, po szkol... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym

Korzyści dla uczestników szkolenia Wykorzystanie prostych i bardzo efektywnych narzędzi zarządzania wizualnego. Kompleksowe i wszechstronne podejście do codziennego zarządzania personelem na produkcji. Zwrócenie uwagi na kluczowe punkty zapewniające wysoką motywację członków zespołu produkcyjnego. Zastosowan... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie projektem

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm aktualnie realizujących projekty lub planujących wdrożenie tego systemu pracy. Jest to propozycja dla praktyków biznesu, menedżerów, pracujących w różnej wielkości organizacjach, pomagająca skutecznie kierować pracą projektową. Szkolenie koncentruje się na efektywnych technikach, narzędziach ... » więcej

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności organizowania czasu pracy i delegowania zadań. Poznanie prawa pracy związanego z urlopami pracowniczymi oraz rodzajami umów, zasad archiwizacji dokumentacji firmowej. Doskonalenie umiejętności ... » więcej

Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla mężczyzn na stanowiskach: menadżerskich, kierowniczych, prowadzących działalność gospodarczą, oraz wykonujących zawody zaufania publicznego. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom teoretycznych i praktycznych umiejętności kreowania swojego wizerunku pop... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodki szkoleniowe

szkolenia otwarte, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje, sale szkoleniowe ślesin,szkolenia, szkolenia ślesin, hotel konin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia konin, szkolenia zamknięte, hotel ślesin, sale konferencyjne, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe

oferty szkoleniowe dla firm

Szkolenie: Zarządzanie zespołem

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności funkcjonowania w roli menedżera poprzez nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystywania różnych źródeł władzy w budowaniu pozycji menedżera, efektywnego komunikowania się z zespołem oraz budowania wśród pracowników zaangażowania i motywacji w oparciu o poziomy logiczne.

Program szkolenia

 • Kluczowe zadania menedżera w firmie: analiza funkcjonowania firmy i pracowników, obszary działania menedżera w całej organizacji, efektywna analiza barier i trudności w organizacji, wspieranie zespołu w sytuacjach trudnych dla firmy.
 • Budowanie autorytetu lidera: kluczowe czynniki wpływające na autorytet menedżera, metody radzenia sobie z sytuacjami osłabiającymi autorytet lidera, ustalenie zasad jako podstawa w budowaniu pozycji lidera, ocena pracowników jako ważny element budowania autorytetu menedżera.
 • Istota zarzadzania: funkcje zarządzania, cechy największych liderów, źródła sukcesu lidera, style zarządzania i ich dostosowanie do kompentecji i motywacji pracownika, obszary odpowiedzialności menedżera (jednostka, zespół, zadanie).
 • Wywieranie wpływu na zespół: źródła władzy lidera, wywieranie wpływu poprzez pytania coachingowe, efektywne techniki i taktyki wywierania wpływu na innych, czynniki wpływające na zaangażowanie pracowników, wywieranie wpływu poprzez doskonałą komunikację.

Metodologia szkolenia

Symulacje i odgrywanie ról, studia przypadków, ćwiczenia praktyczne, praca zespołowa, sekwencje teoretyczne.

Szkolenie: Profesjonalna obsługa klienta

Cel szkolenia

Szkolenie pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku usług lub podnieść poziom pozytywnej oceny pracy instytucji i urzędów publicznych. Głównym celem szkolenia jest podniesienie i standaryzacja poziomu obsługi klienta przez pracownika firmy.

Program szkolenia

 • Dobre obyczaje w kulturze obsługi klienta
 • Jak sobie radzić ze skargami klienta
 • Wpływ otoczenia firmy na kulturę obsługi klienta
 • Dlaczego klienci kupują usługi firmy i jak w tym procesie chcą być obsługiwani
 • Procesy komunikacyjne w obsłudze klienta
 • Jak zdobywac informacje w trakcie obsługi klienta
 • Jak reagować na pytania, wątpliwości i obiekcje klienta
 • Jak sobie radzić z trudnym klientem w procesie obsługi
 • Pierwsze wrażenie - jak je wykreować
 • Nawiązywanie kontaktu emocjonalnego podczas obsługi klienta
 • Telefon - fazy prowadzenia rozmowy

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, oferta szkoleniowa

Świadectwo energetyczne - muszą posiadać przede wszystkim budynki i lokale nowe, które są oddawane do użytkowania. W przypadku budynków nowo wybudowanych inwestor musi dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Bez takiej kopii nie uzyska on pozwolenia na użytkowanie budynku.

Budowa - rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych, przy czym zwykle wcześniej następuje przejęcie placu budowy przez kierownika budowy. Budowa jest złożonym technicznie, organizacyjnie, a także finansowo zespołem działań grupy ludzi. Nadzór i odpowiedzialność za ten proces spoczywa głównie na kierowniku budowy. Podlega on także kontroli ze strony wielu urzędów i instytucji takich jak nadzór budowlany, organa nadzoru administracyjno-budowlanego, inspekcja pracy, straż pożarna, straż miejska i inne, w zakresie ich kompetencji.

finanse, szkolenia otwarte

Kredyt ratalny - jest to kredyt konsumpcyjny udzielany zazwyczaj na podstawie dowodu osobistego i zaświadczenia o dochodach, przeznaczony na zakup artykułów gospodarstwa domowego oraz różnych dóbr trwałego użytku. Kredyty ratalne udzielane są także na zakup samochodów. Kredyty te udzielane są zazwyczaj na okres od 1 do 3 lat.

Kredyt denominowany - określenie kredytu walutowego spłacanego w złotówkach, którego wysokość raty podawana jest w walucie obcej, a przeliczana na PLN w dniu wypłaty (gdy bank wypłaca środki kredytu) lub spłaty raty (gdy spłacana jest rata kredytu przez kredytobiorcę).

szkolenie otwarte, ubezpieczenia

kradzież z włamaniem - zabór cudzego mienia w celu przywłaszczenia, którego sprawca dokonał albo usiłował dokonać z miejsca ubezpieczenia po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń pozostawiając ślady stanowiące dowód użycia siły i narzędzi lub po otwarciu zabezpieczeń kluczem lub innym urządzeniem otwierającym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w wyniku rabunku (tj. z zastosowaniem przemocy fizycznej albo groźby natychmiastowego jej użycia lub z doprowadzeniem osoby do nieprzytomności lub bezbronności albo poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie kluczy lub innych urządzeń otwierających dokonane z użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych).

zamek wielozastawkowy - zamek posiadający przynajmniej dwie ruchome zastawki służące do blokowania zasuwki zamka. Ilość zastawek w zamku można ustalić na podstawie nacięć profilowanych w kluczu.

szkolenie dla firmy, budowlane

Lukarna - to pionowe okno wychodzące z dachu, doświetlające poddasze. Stanowi konstrukcję powiązaną z więźba dachową, okrytą własnym daszkiem.

Klasy odporności ogniowej - budynku ustala się na podstawie trzech kryteriów: nośności ogniowej (R), szczelności ogniowej (E), izolacyjności ogniowej (I). Czas odporności ogniowej wyraża się w minutach: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240.

 • R - zdolność elementu lub konstrukcji do przenoszenia określonych oddziaływań podczas badania odporności ogniowej,
 • E - zdolność elementu oddzielającego do zapobiegania przenikaniu płomieni i gorących gazów,
 • I - zdolność elementu oddzielającego do ograniczenia przenikania ciepła.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2017

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. hotel konin, szkolenia konin, szkolenia dla firm, hotel ślesin, szkolenia ślesin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe ślesin, konferencje, hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte, szkolenia mikorzyn, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe,szkolenia, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe mikorzyn