Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Zarządzanie projektem. sale szkoleniowe mikorzyn, sale konferencyjne, hotel konin, szkolenia otwarte, konferencje, hotel ślesin, szkolenia konin,szkolenia, sale szkoleniowe, hotel mikorzyn, szkolenia dla firm, szkolenia zamknięte, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin, szkolenia mikorzyn

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

oferta szkoleń

Akredytacja

Postępowanie, procedura, w którym formalnie upoważniona jednostka wydaje formalne zaświadczenie, że organizacja lub osoba są kompetentne do wykonywania określonych zadań, czynności. Wiąże się to z kontrolą dotyczącą jakości produktów, usług wykonywanych oraz stosowanych procedur przez akredytowaną organizację lub osobę.

Szkoleniowiec

Osoba zajmująca się organizacją i prowadzeniem szkoleń, częściej w odniesieniu do pracownika zajmującego się w firmie działem szkoleń, ale także zewnętrzny doradca w tej samej dziedzinie.

finanse, szkolenia otwarte

Limit kredytowy - limit wyliczony na podstawie zdolności kredytowej. Jest on uzależniony od indywidualnej zdolności kredytowej. Najczęściej jest to wielokrotność dochodu, jednak banki mogą mieć indywidualnie ustalone czynniki wpływające na wysokość limitu, np. fakt jak długo jest się klientem danego banku, czy posiada się jakiś inny produkt w danym banku.

ubezpieczenia, oferta szkolenia dla firm

Niedoubezpieczenie - sytuacja gdy ustalona w umowie suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą jest w dniu szkody niższa od faktycznej wartości tego przedmiotu, na podstawie której Ubezpieczający ustalił sumę ubezpieczenia.

oferta szkoleń, budowlane

Zagrożenie pożarowe budynków i ich części - dzieli się na kategorie:

 • ZL I - obejmuje pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
 • ZL II - dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się np. szpitale, przedszkola, żłobki, domy starców,
 • ZL III - budynki użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
 • ZL IV - budynki mieszkalne,
 • ZL V - budynki zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie projektem

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm aktualnie realizujących projekty lub planujących wdrożenie tego systemu pracy. Jest to propozycja dla praktyków biznesu, menedżerów, pracujących w różnej wielkości organizacjach, pomagająca skutecznie kierować pracą projektową. Szkolenie koncentruje się na efektywnych technikach, narzędziach i zachowaniach, prowadząc uczestników poprzez to instrumenta... » więcej

Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka

Szkolenie, grupa docelowa: Osoby zainteresowane podjęciem pracy w biurze. Asystentki, sekretarki zainteresowane własnym rozwojem zawodowym. Cele szkolenia Wzmocnienie potencjału zawodowego osób zatrudnionych w biurze. Podniesienie efektywności pracy poprzez poznanie nowoczesnych metod realizacji zadań. Rozwój umiejętności współpracy z przełożonym. Korzyści dla Ucze... » więcej

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności organizowania czasu pracy i delegowania zadań. Poznanie prawa pracy związanego z urlopami pracowniczymi oraz rodzajami umów, zasad archiwizacji dokumentacji firmowej. Doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu prowadzenia biura, księgowości i finansów. Poznanie swoich ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym

Korzyści dla uczestników szkolenia Wykorzystanie prostych i bardzo efektywnych narzędzi zarządzania wizualnego. Kompleksowe i wszechstronne podejście do codziennego zarządzania personelem na produkcji. Zwrócenie uwagi na kluczowe punkty zapewniające wysoką motywację członków zespołu produkcyjnego. Zastosowanie narzędzi gwarantujących odpowiednią jakość zarządzania, a co za tym idzie, osiąganie w... » więcej

Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla mężczyzn na stanowiskach: menadżerskich, kierowniczych, prowadzących działalność gospodarczą, oraz wykonujących zawody zaufania publicznego. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom teoretycznych... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodki szkoleniowe

hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe, szkolenia mikorzyn, szkolenia ślesin, konferencje, szkolenia zamknięte, hotel ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale konferencyjne, hotel konin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia otwarte,szkolenia, szkolenia konin

szkolenia

Szkolenie: Wywieranie wpływu

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności oddziaływania na innych poprzez budowanie wiarygodności przekazu i dostosowanie przekazu do odbiorcy. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności posługiwania się w praktyce regułami wywierania wpływu.

Program szkolenia

 • Przekonywanie: wywieranie wpływu na poziomie językowym systemy reprezentacji, wykorzystanie reguł wywierania wpływu w przekazie perswazyjnym, język perswazji w biznesie, pętle neurolingwistyczne w procesie przekonywania, oddziaływanie na poziom tożsamości.
 • Definicje wpływu społecznego: wywieranie wpływu a manipulacja, reguły wywierania wpływu, wywieranie wpływu na gruncie biznesowym.
 • Pytania w procesie wywierania wpływu: rodzaje pytań w procesie wywierania wpływu, poszerzanie perpektywy, oddziaływanie na poziom wartości i tożsamości pytaniami, pobudzanie przekonań z wykorzystaniem pytań, efekt skalowania pytaniami.
 • Kolory osobowości w procesie wywierania wpływu: charakterystyka kolorów osobowości, jak wywierać wpływ na poszczególne kolory osobowości, przekaz racjonalny i emocjonalny, dobór przekazu do koloru osobowości.

Metodologia szkolenia

Praca grupowa i indywidualna, mini wykład, warsztaty, case study i symulacje.

Szkolenie: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cel szkolenia

Zasoby ludzkie są najcenniejszym kapitałem firmy, natomiast prawidłowe zarządzanie nimi może być źródłem rynkowego sukcesu firmy albo jej spektakularnej porażki. Celem szkolenia jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie identyfikacji potrzeb związanych z zatrudnianiem, technik rekrutacji i selekcji, oceny i wynagradzania pracownikow oraz planowania rozwoju kadry. Ćwiczenia mają na celu wykształcenie praktycznych umiejętności komunikowania, postępowanie z ludźmi i wpływania na prawidłowy rozwój stosunków międzyludzkich w firmie.

Program szkolenia

 • Polityka kadrowa, jej cele i zadania
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi jako strategia i praktyka
 • Analiza pracy podstawą do rozwoju kompetencji, umiejętności i osobowości pracowników
 • Warunki efektywnych działań pracowników
 • Pozyskiwanie pracowników
 • Kierowanie przebiegiem pracy i rozwojem pracowników
 • Umiejętności interpersonalne jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi

Szkolenie: Jak pobudzać zaangażowanie pracowników

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wyposażenie menedżerów w praktyczne metody i techniki motywowania swoich pracowników w oparciu o zdiagnozowane wcześniej czynniki wpływające na indywidualną motywację każdego pracownika. Ponadto uczestnicy na szkoleniu nauczą się wpływać na zaangażowanie swoich pracowników w sytuacjach trudnych, wymagających interwencji motywacyjnej. Dodatkowym atutem szkolenia jest to, iż każdy z uczestników uświadomi sobie, jaki wpływ ma na motywację swoich pracowników.

Program szkolenia

 • Wpływ menedżera na poziom motywacji pracowników: relacje z pracownikami i ich wpływ na motywację, reakcje w trudnych sytuacjach, dobór i delegowanie zadań, model idealnego menedżera w oczach pracowników, komunikacja z pracownikami, budowanie zespołu i codzienna praca operacyjna.
 • Identyfikacja motywatorów wpływających na zaangażowanie pracownika: kwestionariusz, dostrzeganie różnic w potrzebach pracowików, ocena poziomu motywacji pracownika, identyfikacja motywatorów krótko i długookresowych, sygnały zmiany poziomu zaangażowania pracownika.
 • Pozytywny wpływ własnej automotywacji menedżera na pracowników: w poszukiwaniu indywidualnej motywacji, pętle wspierające i ograniczające ich wpływ na motywację menedżera, techniki wizualizacji sukcesu, refleksja nad własnym poziomem zadowolenia w różnych obszarach życia, skuteczne sposoby wzmacniania automotywacji, indywidualny plan działania.
 • Narzedzia motywacyjne szefa: słuchanie i docenianie pracowników, model motywującej informacji zwrotnej, wykorzystanie komunikatu typu JA w informacji zwrotnej, motywujące przemówienie podczas zebrań, narzędzie stymulowania zaangażowaniem pracownika.

Metodologia szkolenia

Studia przypadków, symulacje i odgrywanie ról, ćwiczenia praktyczne, praca zespołowa, sekwencje teoretyczne.

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenia otwarte

Księgi wieczyste - są szczególnego rodzaju urzędowymi rejestrami publicznymi. Prowadzi się je w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Zgodnie ze swoją nazwą, są one księgami w powszechnym tego słowa znaczeniu, jednak mogą być prowadzone również przy zastosowaniu systemu informatycznego opartego na programie komputerowym.

Hipoteka - jest ograniczonym prawem rzeczowym, które polega na obciążeniu nieruchomości dla zabezpieczenia określonej wierzytelności. Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z obciążonej nieruchomości bez względu na to, czyją stała się ona własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi jej właściciela.

finanse, oferty szkoleniowe dla firm

Zdolność kredytowa - ocena możliwości spłaty kredytu na podstawie dostarczonych dokumentów finansowych. Wyliczana różnie przez różne banki na podstawie dokumentów dotyczących dochodów oraz posiadanych zobowiązań finansowych.

oferta szkoleniowa, ubezpieczenia

nakłady adaptacyjne - koszty adaptacyjnych robót budowlanych i wykończenia wnętrz poniesione przez Ubezpieczonego na dostosowanie najmowanych przez niego pomieszczeń lub budynków do rodzaju prowadzonej działalności.

szkolenia, budowlane

Strata ciepła - Zjawisko uciekania ciepła z budynku na zewnątrz wynikające z przenikania ciepła przez przegrody i z podgrzewania wciąganego z zewnątrz powietrza.

Ława kominiarska - To wąska kratka mocowana do stromego dachu na wspornikach. Prowadzi od wyjścia na dach do kominów, ma ułatwić poruszanie się po dachu i dostęp do kominów.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2017

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. sale szkoleniowe ślesin,szkolenia, szkolenia zamknięte, hotel konin, hotel mikorzyn, szkolenia mikorzyn, sale konferencyjne, hotel ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe, konferencje, szkolenia konin, szkolenia otwarte, szkolenia ślesin, szkolenia dla firm