Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. szkolenia dla firm, sale konferencyjne, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, hotel mikorzyn, szkolenia ślesin, szkolenia otwarte,szkolenia, sale szkoleniowe konin, szkolenia zamknięte, szkolenia konin, hotel ślesin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe, hotel konin, konferencje

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

oferty szkoleniowe dla firm

Kurs doskonalący

forma doskonalenia się w pewnej dziedzinie, zdobywanie coraz większych umiejętności w jakiejś dziedzinie, robienie postępów w jakiejś dziedzinie.

finanse, szkolenie

Prowizja za udzielenie kredytu / opłata przygotowawcza - jednorazowa opłata wyznaczona w stałej kwocie lub w formie prowizji, która stanowi koszt przyznania kredytu. Prowizja płacona jest przy podpisaniu umowy kredytowej i uruchomieniu kredytu lub jego pierwszej transzy. Może zostać doliczona do kwoty kredytu lub odjęta od kwoty kredytu.

ubezpieczenia, szkolenia zamknięte

Ubezpieczyciel - zakład ubezpieczeń, ubezpieczyciel występujący obok ubezpieczającego, bierze na siebie ryzyko poniesienia określonych w umowie konsekwencji wypadku ubezpieczeniowego.

szkolenia zamknięte, budowlane

Wentylacja grawitacyjna - Nazywana także wentylacją naturalną. System wymiany powietrza w budynku działający w oparciu o różnicę gęstości powietrza ciepłego (w budynku) i zimnego (na zewnątrz). Powietrze zimne przedostaje się w naturalny sposób do budynku przez rozszczelnienia i nawiewniki (montowane w ścianach lub oknach), a po ogrzaniu miesza się z lżejszym powietrzem ciepłym. Ciepłe powietrze unosi się do góry i wydostaje się z domu przez kominy wentylacyjne. Im większa różnica temperatur pomiędzy tą w budynku i tą na zewnątrz, tym sprawniej działa wentylacja grawitacyjna. O jej skuteczności decyduje, między innymi, jej odpowiednie wykonanie, sposób rozmieszczenia punktów wyciągowych, nawiewników czy pogoda. W praktyce wentylacja grawitacyjna działa najkorzystniej przy różnicy temperatur ok. 10-12 stopnia C. Przy wyższej różnicy temperatur ruch powietrza w budynku jest zbyt duży, powodując przeciągi. Przy niższej różnicy temperatur, wymiana powietrza w budynku jest zbyt niska, obniżając jego jakość.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla mężczyzn na stanowiskach: menadżerskich, kierowniczych, prowadzących działalność gospodarczą, oraz wykonujących zawody zaufania publicznego. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom teoretycznych i praktycznych umiejętności k... » więcej

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności organizowania czasu pracy i delegowania zadań. Poznanie prawa pracy związanego z urlopami pracowniczymi oraz rodzajami umów, zasad archiwizacji dokumentacji firmowej. Doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie projektem

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm aktualnie realizujących projekty lub planujących wdrożenie tego systemu pracy. Jest to propozycja dla praktyków biznesu, menedżerów, pracujących w różnej wielkości organizacjach, pomagająca skutecznie kierować pracą projektową. Szkol... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym

Korzyści dla uczestników szkolenia Wykorzystanie prostych i bardzo efektywnych narzędzi zarządzania wizualnego. Kompleksowe i wszechstronne podejście do codziennego zarządzania personelem na produkcji. Zwrócenie uwagi na kluczowe punkty zapewniające wysoką motywację członków zespołu produkcyjnego. Zastosowanie narzędzi gwarantujących odpowiednią jakość zarządzania, a co za tym idzie, osiąganie w... » więcej

Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka

Szkolenie, grupa docelowa: Osoby zainteresowane podjęciem pracy w biurze. Asystentki, sekretarki zainteresowane własnym rozwojem zawodowym. Cele szkolenia Wzmocnienie potencjału zawodowego osób zatrudnionych w biurze. Podniesienie efektywności prac... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodki szkoleniowe

hotel konin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia zamknięte, szkolenia mikorzyn, sale konferencyjne, konferencje, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel mikorzyn, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe, hotel ślesin,szkolenia, szkolenia konin

szkolenie zamknięte

Szkolenie: Planowanie opłacalności projektów inwestycyjnych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat planowania projektów inwestycyjnych oraz praktycznych metod oceny ich efektywności. Trafne inwestycje w firmie bezpośrednio przekładają się na poziom osiąganego zysku.

Uczestnicy szkolenia

Pracownicy działów finansowych, księgowych, menedżerowie różnych szczebli kierowania.

Program szkolenia

 • Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Istota i rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Cel działalności przedsiębiorstwa.
 • Wartość pieniądza w czasie.
 • Szacowanie niezbędnych nakładów i przepływów pieniężnych.
 • Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych (np. zaktualizowana wartość netto, wewnętrzna stopa zwrotu, zdyskontowany okres zwrotu itd.)
 • Wady i zalety metod oceny projektów.
 • Problem ryzyka.

Szkolenie: Zarządzanie projektami

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności monitorowania projektu w oparciu o przygotowany plan, planowania projektu oraz zarządzania czasem i budżetem projektu. Uczestnicy na szkoleniu dowiedzą się i doświadczą, jak budować zespół projektowy oraz jak się z nim efektywnie komunikować. Szkolenie oparte jest przede wszystkim o pracę z case study.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami: czym charakteryzuje się projekt, główne zasady pracy projektowej, trójkąt ograniczeń projektowych, cykl życia projektu, struktura projektu.
 • Planowanie projektu: etapy zarządcze i techniczne projektu, planowanie projektu w oparciu o wykres sieciowy, planowanie od tyłu projektu.
 • Analiza zakresu projektu: wyznaczanie celów projektu, podział prac, produkty projektu.
 • Analiza działań i wykorzystania zasobów w projekcie: analiza budżetu projektu, ścieżka krytyczna projektu, łańcuch krytyczny, analiza wykorzystania zasobów ludzkich w projekcie, planowanie etapów w projekcie.

Metodologia szkolenia

Symulacje i odgrywanie ról, studia przypadków, ćwiczenia praktyczne, praca zespołowa, sekwencje teoretyczne.

Szkolenie: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

Cel szkolenia

Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat podstawowego znaczenia analizy dla podejmowania decyzji krótko i długookresowych w przedsiębiorstwie. Podejmowane decyzje przekładają się na osiąganie przez firmę zysku.

Uczestnicy szkolenia

Pracownicy działów finansowych, księgowych, menedżerowie różnych szczebli kierowania.

Tematyka szkolenia

 • Źródła pozyskiwania kapitałów w firmie: źródła własne i obce.
 • Tworzenie planów finansowych, problem budżetowania.
 • Czym są finanse w przedsiębiorstwie.
 • Podstawowe pojęcia rachunkowości: konta księgowe, zasady ewidencji, elementy systemu.
 • Charakterystyka sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych.
 • Co to jest analiza finansowa przedsiębiorstwa: metody, analiza sprawozdań.

Metody szkolenia: wykłady i ćwiczenia praktyczne.

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, oferta szkoleń

Samowola budowlana - Zgodnie z art. 48 ust. 2 prawa budowlanego z możliwości zalegalizowania samowoli budowlanej można skorzystać jedynie w sytuacji, gdy określona budowa:

 • jest zgodna z przepisami o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo
 • jest zgodna z ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • nie może naruszać przepisów - w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.

Prace geodezyjne i kartograficzne - to m.in.: projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, wykonywanie zdjęć lotniczych, dokonywanie obliczeń, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, zakładanie i aktualizacja baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne. Przez prace kartograficzne rozumie się natomiast opracowywanie, merytoryczne i techniczne redagowanie map i opracowań pochodnych oraz ich reprodukowanie.
Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju. Nadzór nad nim sprawuje minister właściwy do spraw architektury i budownictwa. Główny Geodeta Kraju wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

finanse, szkolenia dla firm

Ubezpieczenie pomostowe - Ubezpieczenie pomostowe jest to ubezpieczenie zawierane na okres od udzielenia kredytu do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej. Koszt ubezpieczenia jest przeważnie wliczony do raty kredytu i płacony miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Koszt ubezpieczenia naliczany jest w większości banków jako procent od wartości kredytu (zazwyczaj od 0,02-0,1 wartości kredytu miesięcznie).

Poręczenie - Poręczenie jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na zobowiązaniu osoby trzeciej (poręczyciela zwanego także żyrantem) do spłaty zaciągniętego kredytu / pożyczki wraz z odsetkami i innymi opłatami w przypadku, gdy kredytobiorca przestanie go spłacać.

oferta szkoleń, ubezpieczenia

szkoda na osobie - w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym szkodę powstałą wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

oferta szkoleń, budowlane

Podcień - to otwarta przestrzeń w przyziemiu budynku, ograniczona słupami o znaczeniu konstrukcyjnym, biegnącymi wzdłuż elewacji. Spotyka się też podcienie zajmujące samo naroże. W dawnych czasach podcień był poszerzeniem chodnika.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2017

Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. szkolenia konin, sale szkoleniowe, hotel ślesin, konferencje, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia dla firm, hotel konin, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia otwarte,szkolenia, szkolenia ślesin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, sale konferencyjne, szkolenia zamknięte