Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Zarządzanie projektem. szkolenia mikorzyn, konferencje, hotel ślesin, szkolenia konin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia dla firm, sale konferencyjne, hotel konin, szkolenia ślesin, szkolenia zamknięte, hotel mikorzyn,szkolenia, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

oferta szkoleniowa

Konferencja

zebranie, spotkanie zespołu osób reprezentujących przedstawicieli jakiś instytucji lub organizacji w celu omówienia określonych zagadnień.

finanse, szkolenia otwarte

Dochód dyspozycyjny - wolne środki, które pozostają do dyspozycji kredytobiorcy lub kredytobiorców po odjęciu od dochodu netto stałych obciążeń (finansowych oraz z tytułu utrzymania mieszkania) oraz rat kredytów.

ubezpieczenia, szkolenia dla firm

Waloryzacja - (indeksacja) podwyższenie składki lub sumy ubezpieczenia. Ma chronić ją przed inflacją. Waloryzacją objęte są składki emerytalne w I filarze.

oferta szkoleń, budowlane

Energia odnawialna - Pochodząca z naturalnych źródeł np. ze słońca, wiatru czy wody. Koszt instalacji niezbędnej do zaopatrzenia domu w energie odnawialną jest spory, za to późniejsze koszty eksploatacji niewielkie.

ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla mężczyzn na stanowiskach: menadżerskich, kierowniczych, prowadzących działalność gospodarczą, oraz wykonujących zawody zaufania publicznego. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom teoretycznych... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie projektem

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm aktualnie realizujących projekty lub planujących wdrożenie tego systemu pracy. Jest to propozycja dla praktyków biznesu, menedżerów, pracujących w różnej wielkości organizacjach, pomagająca skutecznie kierować pracą projektową. Szkol... » więcej

Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka

Szkolenie, grupa docelowa: Osoby zainteresowane podjęciem pracy w biurze. Asystentki, sekretarki zainteresowane własnym rozwojem zawodowym. Cele szkolenia Wzmocnienie potencjału zawodowego osób zatrudnionych w biurze. Podniesienie efektywności prac... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym

Korzyści dla uczestników szkolenia Wykorzystanie prostych i bardzo efektywnych narzędzi zarządzania wizualnego. Kompleksowe i wszechstronne podejście do codziennego zarządzania personelem na produkcji. Zwrócenie uwagi na kluczowe punkty zapewniające wysoką motywację członków zespołu produkcyjnego. Zastosowanie narzędzi gwarantujących odpowiednią jakość zarządzania, a co za tym idzie, osiąganie w... » więcej

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności organizowania czasu pracy i delegowania zadań. Poznanie prawa pracy związanego z urlopami pracowniczymi oraz rodzajami umów, zasad archiwizacji dokumentacji firmowej. Doskonalenie umiejętności ... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodki szkoleniowe

sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia konin, sale konferencyjne, szkolenia zamknięte, hotel ślesin, hotel mikorzyn, konferencje,szkolenia, hotel konin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe konin, szkolenia mikorzyn, szkolenia dla firm, szkolenia ślesin

oferta szkoleniowa

Szkolenie: Techniki sprzedaży

Na szkoleniu dowiesz się jak zapewnić firmie stałych i powracających klientów. Szkolenie to nauczy Cię rozpoznawania różnych typów klientów oraz metod prowadzenia z nimi rozmów. Nauczysz się badać potrzeby klienta, aby skutecznie odpowiadać na jego oczekiwania, a tym samym zminimalizować obiekcje i zastrzeżenia posprzedażowe.

Szkolenie: Kompetencje menadżerskie

W czasie szkolenia uczestnicy będą mogli zweryfikować swoje kompetencje z powszechnie wymaganym modelem, przećwiczyć umiejętności interpersonalne, aby stać się skuteczniejszymi w działaniu oraz sprawdzić czy posiadane dotychczas kompetencje są wystarczające, żeby skutecznie realizować cele, czy też są obszary nad którymi warto pracować. Głównym celem szkolenia jest przedstawienie pożądanych umiejętności menedżerskich.

Program szkolenia

 • Wyzwania stojące przed obecnymi menedżerami.
 • Pojęcie kompetencji menedżerskich.
 • Klasyfikacja kompetencji menedżerskich.
 • Kluczowe kompetencje menedżerskie: przywództwo w organizacji, motywowanie, ocena i kontrola.
 • Komunikacja w kontaktach z pracownikami, zwierzchnikami i klientami firmy: rozwiązywanie konfliktów, postawa asertywna, konstruktywna krytyka.
 • Organizacja zasobów i delegowanie zadań i uprawnień.
 • Umiejętności analityczne.
 • Inicjatywa wraz z kreatywnością.
 • Umiejętności strategiczne i umiejętność wyznaczania celów do realizacji przez pracowników.
 • Wybór odpowiedniego stylu zarządzania.
 • Jak wydobyć z podwładnych to co najcenniejsze.
 • Odporność na stres i zarządzanie emocjami.

Metodyka szkolenia: wykład, konwersatorium, ćwiczenia, scenki rodzajowe.

Szkolenie: Techniki i metod oceny pracowników

Szkolenie, którego uczestnicy to przede wszystkim osoby zajmujące się organizacją pracy w przedsiębiorstwach oraz osoby opracowujące systemy ocen pracowniczych. Szkolenie obejmuje swoim zakresem tematykę projektowania, wdrożenia i wykorzystania dla celów przedsiębiorstwa systemu okresowych ocen pracowniczych.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Wiedza dotycząca zasad i metod oceny pracowniczej. Praktyczne umiejętności związane z projektowaniem, wdrożeniem i wykorzystaniem zakładowego systemu ocen pracowniczych.

Cel szkolenia

Cel teoretyczny szkolenia dotyczy przedstawienia podstaw organizacyjno - psychologicznych oceny pracy oraz prezentacji technik i metod oceny. Cel praktyczny szkolenia obejmuje kształcenie umiejętności budowy poprawnego arkusza oceny oraz analizy wyników.

Program szkolenia

 • Proces oceny pracowników.
 • Typowe problemy i błędy oceny pracowników.
 • Ocena pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 • Przykładowe techniki oceny: relatywne, absolutne.
 • Wybrane złożone metody: Metoda 360 stopni. Assesment Center.
 • Projektowanie systemu ocen pracowniczych.
 • Przykłady praktyczne zastosowania oceny pracowników.
 • Dyskusja, podsumowanie szkolenia.

Metodologia szkolenia

Wykład, ćwiczenia praktyczne dotyczące wykorzystania przedstawianych metod oraz projektowania systemu ocen pracowniczych, dyskusja końcowa dotycząca zalet, wad a także barier wdrożenia systemu ocen pracowniczych.

ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenia otwarte

Najem lokali mieszkalnych - Przepisy o najmie lokalu z kodeksu cywilnego mają zastosowanie głównie do najmu lokali tzw. użytkowych. Najem lokali mieszkalnych i pracowni twórców uregulowany jest w odrębnej ustawie - o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Na mocy tej ustawy lokatorzy objęci są szczególną ochroną, m.in. przed wypowiedzeniem najmu (w art. 11 wymieniono przypadki, kiedy jest to możliwe i w jakim terminie), wypowiedzeniem wysokości czynszu (art. 9), eksmisją (art. 14). Odmiennie niż w kodeksie cywilnym zostały określone obowiązki najemcy i wynajmującego. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie o ochronie praw lokatorów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące najmu.

Obowiązek meldunkowy - Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 3 doby, obowiązana jest zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem 4 doby, licząc od dnia przybycia. Osoba, która przybywa do zakładu hotelarskiego albo do zakładu udzielającego pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub opieką społeczną, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia.

finanse, szkolenia zamknięte

Ubezpieczenie pomostowe - Ubezpieczenie pomostowe jest to ubezpieczenie zawierane na okres od udzielenia kredytu do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej. Koszt ubezpieczenia jest przeważnie wliczony do raty kredytu i płacony miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Koszt ubezpieczenia naliczany jest w większości banków jako procent od wartości kredytu (zazwyczaj od 0,02-0,1 wartości kredytu miesięcznie).

Rekomendacja S - dokument przygotowany przez Komisję Nadzoru Bankowego, zgodnie z którym banki nie tylko muszą w pierwszej kolejności proponować kredyty w złotówkach, ale i obliczać zdolność kredytową jak dla kredytu złotowego, nawet jeśli będzie on brany w walucie obcej.

oferta szkoleniowa, ubezpieczenia

obiekt budowlany - budynek, budowla lub obiekt małej architektury w rozumieniu prawa budowlanego.

Ubezpieczający - osoba fizyczna, która zawarła umowę ubezpieczenia.

szkolenie dla firmy, budowlane

Paroizolacja - specjalna mata budowlana, służąca do zabezpieczenia przed kondensacją i skropleniem się pary wodnej we wnętrzu izolacji cieplnej, umieszczana zawsze między ogrzewaną kubaturą a izolacją.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2018

Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. sale konferencyjne, hotel mikorzyn, szkolenia otwarte, konferencje, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe konin,szkolenia, szkolenia zamknięte, szkolenia dla firm, hotel konin, szkolenia konin, hotel ślesin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe, szkolenia mikorzyn